توسعه گردشگری روستایی در کشورهای توسعه یافته

 

متن زیر ترجمه  مقاله Rural Tourism Development in the USA   نوشتهWilliam C. Gartner می باشد  که توسط محمد امین خراسانی دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران ترجمه شده است.

 باتشکر از آقای خراسانی که این مقاله را در اختیار ما قرار داده است.

 

توسعه گردشگری روستایی در ایالات متحده آمریکا

 چکیده

 توریسم روستایی ، یک موضوع جدید مطالعاتی و پژوهشی درحیطه ی دانش توریسم است . بسیاری از تأثیرات زیانبار توریسم به وسیله ی مطالعات مربوط به محیط و فضای روستایی ، مشخص شده است . فقط در همین اواخر بوده که توریسم روستایی کانون توجه مطالعات قرار گرفته ، دقیقا بر خلاف توریسم شهری که خودش درحد یک موضوع پژوهشی مستقل است .

این مقاله ، تاریخ توسعه ی  توریسم روستایی را درآمریکای شمالی ، با عنایت بیشتر به تجربه ی ایالات متحده ی آمریکا و نیز ذکر مثالهایی از کانادا ، مورد بررسی و باز بینی قرار می دهد . دلیل آن تفاوت عمده دو کشور از نظر جریانات و تأثیرات توریستی به لحاظ اقتصادی است . دربازبینی و مرور تاریخ توریسم روستایی در ایالات متحده آمریکا ، این توافق وجود دارد که بسیاری از توسعه ها برنامه ریزی نشده و در نتیجه ی نیروهای بازار و نیروهای اقتصادی که چشم اندازهای روستایی آمریکا را عمیقا دچار تحول و دگرگونی می کنند ،  حادث می شوند . مروری بر این نیروها دگرگون کننده ، صورت پذیرفته است . هم چنین نشان داده شده که روستاهای مقصد عموما به وسیله ی گردشگران محلی مورد استفاده قرار می گیرند و جز موارد معدودی ، بقیه ی آنها آمادگی پذیرش مشتریان خارجی و بین المللی را ندارند .

بعد از چشم انداز تاریخی ، این تفاوت وجود دارد که الگوهای جاری توسعه سیستم روستایی بر یک پارادایم قدیمی تکیه دارند ، که خصوصیات محلی را به عنوان مبنای استراتژی های توسعه و بازاریابی ، مورد استفاده قرار می دهند . این امر، درسالهای اخیر ، منجر به گرایش قابل توجه توسعه به سمت خصوصیات فرهنگی و میراث تاریخی مکان ها  شده است .این تحقیق که درایالت مینه سوتا که بر سر راه مسافران و گردشگران به سمت روستاهای مقصد قرار دارد ، اجرا شده است ، شیوه ی جدیدی را برای نگرش به بازدید کنندگان بالقوه و بالفعل ، پیشنهاد می کند . به جای خط مشی توسعه ی مبتنی بر خصوصیات ، مدل مبتنی بر منفعت به عنوان یک روش جایگزین برای تعیین موقعیت روستاهای توریستی مقصد ، پیشنهاد می شود .

مقدمه :

 این مقاله ، موضوعات توریسم روستایی را ازچشم انداز آمریکا به همراه بعضی اشارات به کانادا مورد بررسی قرار می دهد . در اصل تمرکز این مقاله بر روی تمام آمریکای شمالی بود ولی عدم توان پوشش چنین منطقه وسیعی درنتیجه فقدان دانش خردمندانه و نیز فقدان ادبیات مهم و تأثیر گذار دراین زمینه برای تعیین موضوعات جغرافیایی وسیع تر است . سوال درمورد برتری هنوز وجود دارد . مکزیک با جمعیت حدود 100 میلیون نفر دارای متوسط در آمد سرانه 9100 دلار است . درمقابل کانادا با 5/31 میلیون نفر ، درآمد سرانه 24800 دلار دارد. وقتی به اثرات اقتصادی توریسم ایالات متحده می رسیم که جمعیت آن حدود 283 میلیون نفر درآمد سرانه 36200 دلار است ، یک گوریل بزرگ وجود دارد . ( Siakhenn  Tripod . Comlpercap .ta )  

توریسم روستایی درآمریکای شمالی حکایت توریسم محلی است . آرامبری ( 2003 ) درتحلیل اهمیت و وسعت جریان توریسم ادعا می کند که توریسم آنچنان که بسیاری مدعی هستند گسترش نیافته است ، بلکه اساسا یک فعالیت شخصی و پدیده اقتصادی برای کسانی است که در کشورهای توسعه یافته زندگی می کنند . او همچنین معتقد است که توریسم بین المللی از نظر اقتصادی برای کشورهای توسعه یافته نسبت به توریسم محلی و داخلی اهمیت کمتری دارد . همان طور که در پایین توضیح داده می شود توسعه توریسم روستایی در آمریکا به دلیل شروع و ادامه ی تقاضا برای محصولات خانگی بوده است . مکزیک و درسطحی نازل تر کانادا برای حمایت از اقتصاد توریستی به توریسم بین المللی که عمدتا از طرف  آمریکاست ، وابسته هستند اما دربسیاری از نقاط آمریکا حضور بازدید کنندگان خارجی رایج نیست . مطابق قطر دپارتمان اقتصادی آمریکا ، بازدید کنندگانی که به طور متوسط 15 روز در آمریکا می مانند از 6/1 ایالت بازدید می کنند . بیشتر بازدید کنندگان خارجی عمدتا به دیدار دوستان و اقوام  یا شرکت درمراسم در شهرهای بزرگتر آمده بودند. وضعیت در میشیگان نیز چنین است . این وضع فقط درغرب میانه نیست . سر شماری مسافرتها نشان می دهد که بیش از نیمی از سفرهای 100 مایل و بیشتر در همان ایالت شروع شده و خاتمه می یابد . درکانادا برای سفرهای روزانه 22 به 1 و برای سفرهای شبانه 9/3 به 1 است .

توریسم روستایی در آمریکای شمالی می تواند از دیدگاه بین المللی نگریسته شود . دسترسی به نواحی توریسم روستایی در هر کجای آمریکای شمالی که باشد ، پیشنهاد ارزان قیمتی نخواهد بود مکزیک به خاطر سیستم حمل و نقل دسترسی به نواحی روستایی چندان شناخته شده نیست . راهها کیفیت منابی ندارند و گزارش های خبری مسافرتی زیادی درباره ی خطرات رانندگی دربسیاری از نواحی روستایی مکزیک ، منتشر می شود . کانادا کشور وسیعی است که اکثریت جمعیت آن در 3/1 شرقی اش واقع شده اند . بسیاری از تولیدات توریسم روستایی کانادا به عنون ایستگاه های راه آهن شروع شده اند ( در نواحی مرکزی و غربی ) . ما بقی آن ، دریک سوم شرقی وابسته به جمعیت محلی است ، همان طور که به شهروندان آمریکایی که بسیار به مرز نزدیک هستند وابسته است . مطابق تجربه شخصی ، توسعه ی خانه های فصلی در مجاورت دریاچه اری و پارک منطقه ای په له درکانادا در دهه های 70 و 1960 میلادی مربوط به ساکنان جنوب شرق میشیگان بوده است .

مسافرت درآمریکا ارزان تمام نمی شود ، بنابراین دسترسی به بسیاری از روستاهای آمریکا نیازمند یک اتومبیل است . توریسم روستایی داخلی در آمریکا به شدت به بزرگراه ها وابسته است تخمین زده می شود که توریسم داخلی آمریکا 9 یا 10 برابر کمتر از توریسم خارجی آن در 1999 ، 500 میلیون سفر تخمین زده شده بوده است. سیستم بزرگراه ها درآمریکا به صورت داخل ایالت اندکی پس از پایان جنگ دوم جهانی آغاز شد و به همراه گسترش راه های درجه دوم دسترسی به نقاط روستایی 48 ایالت به اضافه ی هاوایی را امکان پذیر ساخته است . فقدان خطوط آهن گسترده و فواصل زیاد بین مکان ها ، بزرگراه ها را تنها سیستم حمل و نقل ارزشمندی برای بسیاری از جوامع روستایی ساخته است . درمقابل ، اکثر نقاط اروپا به وسیله ی قطار قابل دسترسی است . مطابق تئوری اقتصادی تقاضا و بسیاری از مطالعات اقتصادی مربوط به هزینۀ سفر ، توریسم دارای یک نحنی تقاضا با شیب به سمت پایین است .

همچنین که هزینه ی دسترسی به روستاهای مقصد افزایش یابد ، مردم بیشتری از بازدید از این روستاها صرف نظر می کنند . بنابراین نتیجه تحقیق این می شود که بیشتر گردشگران محلی هستند و از مراکز جمعیتی نزدیک آمده اند . بنابراین یک اقتصاد قدرتمند توریسم روستایی به برخی مراکز جمعیتی نزدیک ، متصل شوند . علاوه بر این مالت و مک گاکین از استفاده از وسائل نقلیه موتوری شخصی برای دسترسی به روستاهای آمریکا حمایت کرده اند . ایشان یاد آور شدند که بسیاری از عوامل منجر به افزایش استفاده از اتومبیل در مسافرت های تفریحی شده است. این مقاله بخشی از تاریخ جنبش توسعه ی توریسم روستایی را در آمریکای شمالی مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد.

این مقاله بسیاری از مشکلاتی را که ساکنان روستاها درنتیجه ی توسعه توریسم تجربه کرده اند ، بررسی نکرده است . در عوض ، خواننده به فن دراتپوپ ( 2000 ) ، گارتز ( 1996 ) و استوکوسکی ( 2000 و 1996 ) برای بررسی این مسأله ارجاع می شود . این موضوع پیشنهاد می شود که توسعه ی توریسم روستایی ، فرصت طلب بوده و دربسیاری از گذشته اش برنامه ریزی شده نبوده است . کلنون ( 2003 ) اظهار می دارد که آمریکای ها قصد دارند تا بازار آزاد را ترک کنند و شکست های آن را بیازمایند . فقط پس از آن است که کار درست انجام می شود . تصویر صحیحی از توسعه توریسم روستایی در آمریکا  در سال های اخیر ارائه شده است .

امروزه ، برای رسیدن به واقعیت های اقتصادی روستاهای آمریکا و در سطحی نازل تر ، کانادا برنامه ریزی توریسم صورت می پذیرد .

بسیاری از اعتبارات این تغییر از نیروهای اقتصادی گرفته شده و به سیستم های آموزشی بالاتر در آمریکا و کانادا می رود که تلاشهای در حال انجام برای تولید کتابچه های راهنمای خودیاری برای توسعه توریسم روستایی در این جوامع تولید می شوند . نکته ی مهم اینجاست که بسیاری از تلاش های اولیه درمقصد بر مبنای خط مشی ویژگی محور بوده است . به عبارت دیگر ، یک فعالیت واحد نظیر ( اسکی ، قایقرانی ، گلف ) اساس توسعه توریسم را تشکیل داده و اشکال اساسی بازاریابی رایج و برنامه های جاری را تشکیل می داده اند . این تفکر همچنان ادامه دارد اما این تحقیق در یک نگرش کل نگر ، خط مشی مورد محور را برای بازاریابی توریسم در روستاهای مقصد ، پیشنهاد می کند.

توریسم در نواحی روستایی

توریسم در نواحی حاشیه ای برای سالها ، موضوع مورد نظر مطالعات بوده . چنین چیزی را در مورد توریسم شهری نمی توان گفت . ( ساچ و گارتز 2004 ) . مطالعات اولیه ی توریسم تلاشی برای فرق گذاشتن بین توریسم شهری و روستایی نداشتند ، گرچه می توان به وسیله ی نگاه کردن به آثار موجود به این توافق رسید ، و بیشتر این تحقیق باید در مورد سنجش روستایی آن باشد . نت کارهای اولیه در زمینه ی توریسم به دهه های 70 و 1960 برمی گردد. جفمری ( 1988 ) این دوره را صحنه ی دفاع می نامد . دراین دوره ، بیشتر آثار منتشر شده درزمینه ی توریسم از این فعالیت اغلب به دلیل منابع اقتصادی حاصل از جلب مشتری حمایت کردند . درمیانه ی دهه ی 1970 موجی از مطالعاتی که با بسیاری از منافع مورد علاقه ی توریسم مخالفت می کردند ، پدیدار شد . این دوره ، صحنه ی عبرت انگیز نام گرفته است. ( جفمری 1988 ) . در این دوره است که مطالعات مبتنی بر جامعه ی روستایی شروع به ارزیابی برخی از آثار محیطی و اجتماعی فرهنگی حاصل از توسعه ی برنامه ریزی نشده ی توریسم نمودند . درنتیجه ی این انتقادات مدل های توسعه جدید جامعه ، پیدا شدند. اصطلاحاتی نظیر اکوتوریسم ، توریسم فرهنگی و توریسم سبز پدیدار شدند که دربرخی موارد موضوعات اصلی عرضه شونده به توریست بودند. مطالعات ارائه دهنده مدل های جدید توسعه توریسم به عنوان صحنه ی انطباق نامیده شد .     )جفمری 1988 ) . بیشتر مدل های جدید به نام تهاجم توسعه ای کم تر ، حساسیت بیشتر به نیازهای محلی و اتکای بیشتر به سرمایه محلی برای توسعه توریسم ، نام گرفتند . از آنجایی که تا آن زمان نواحی شهری از نظر فیزیکی دچار تحول شده بودند ، این مدل های جدید بیشتر برای نواحی روستایی و حاشیه ای مورد توجه قرار گرفتند .

تقاضا برای استفاده گردشگری از نواحی روستایی در سالهای اخیر افزایش یافته است . کیفیت های ذاتی روستاها ، نظیر برخورد شخصی ، اصالت میراث فرهنگی و فرد گرایی با افزایش تمرکز جمعیت شهری ، طنین افکن شد. ( لانگ ولین 2000 ) . توجه عوام به اصالت نواحی روستایی و بخصوص در آمریکا ، یک زندگی روستایی که به وسیله ی گسترش فروشندگان فراوان ( نظیر والمارت ) و فروشگاه های زنجیره ای مواد غذایی ( نظیر مک دونالد ) و فقدان مبانی اقتصادی روستایی ( نظیر کشاورزی ) تهدید می شود ، منجر به جستجوی جامعه ی روستایی طبیعی و ضایع نشده شد . متأسفانه دقیقا تجربه نمودن طبیعت بکر به خاطر تحول روز افزون روستاها در نتیجه ی تعداد  افزاینده ی ، باز دید کنندگان است . درک توریسم برای جوامع روستایی در حالی که تلاش می کند تا شیوه ی زندگی سنتی را حفظ کند ، فرایند بسیار مشکلی است .

روستا یعنی چه ؟

تعریف روستا ممکن است نیاز به یک تجربه اولیه داشته باشد . کشورهایی که تعداد دقیق مردم درحال زندگی و استفاده از یک محدوده را در حالت استاندارد حفظ می کنند ، تعداد مردم ساکن دریک منطقه را معیار رایج برای تفکیک شهر از روستا به شمار می آورند . در آمریکا ، سرویس تحقیقاتی اقتصادی ، تمامی سکونتگاه های کمتر دارای کمتر از 2500 نفر ساکن دائم را روستا می نامند . جوامع دارای 2500 تا 999 /19 نفر را زیر شهری و بالای 000/20 نفر را شهری می نامند. دفتر سر شماری ایالات متحده تمامی نقاط غیرشهری را روستا و نقاط با بیش از 000/50 نفر ساکن دائمی را شهر می نامند . دیگر آژانس های فدرال هم تعاریف دیگری را برای روستا بکار می گیرند . کانادا ، کشوری که تقریبا 10 درصد آمریکا جمعیت دارد ، روستا را تعریف نمود ، باز تعریف کرد و دوباره تعریف کرد . آخرین تعریف از نواحی روستایی درکانادا چنین است : « افرادی که در نواحی دارای جمعیت متفرق خارج از نواحی شهری زندگی می کنند» ( مثلاً افرادی که درنقاط دارای جمعیت زیر 100 نفر یا خارج از مکان هایی که تراکم کمتر از 400 نفر در کیلو متر مربع دارند ، زندگی می کنند . ) آشکارا ، تفاوت زیادی بین تعاریف مورد استفاده هر کشور از روستا وجود دارد .

از دیدگاه یک توریست ، سفر به مناطقی که شدیدا توسعه یافته نیستند می تواند روستا محسوب شود . برخلاف آن ، مناطقی هم که برای پذیرش توریست ها شدیدا متحول شده اند ولی ساکنان دائمی سالانه ندارند ، روستا محسوب می شوند. مشابه آن ، منطقه های جاذب در ایالت نیمه سوتا نظیر منطقه ی دریاچه های برایزد با استراحتگاه ها ی سطح بالا و زمینهای گلف درسطح جهانی، روستا محسوب می شود اگرچه در طول ماه های پر کار تابستان تراکم جمعیت درآن به حد تراکم جوامع حومه ی شهری می رسد .

لانگ ( 1998 ) اعتقاد دارد که تعریف روستایی ، ویژگی هایی از زندگی است که فرد درموقع بازدید از روستا با آن مواجه می شود . روستا می تواند به عنوان  مکان امن درک شود ، با ارزش های ثابت و احاطه شده به وسیله ی فضای باز و طبیعت زیبا ، جایی که فرد محترمانه و دوستانه رفتارمی کند. دریک تعریف کار کردی روستا می تواند این چنین تعریف شود : « مکانی که فعالیت اقتصادی کوچک مقیاس درصحنه اقتصاد تسلط دارد ، فضای باز فراوان است ، تماس با طبیعت یا جوامع سنتی وجود دارد توسعه به آرامی سرمایه محلی را به کار می گیرد و انواع فعالیت های توریستی در حال متنوع شدن هستند اما قابلیت های منابع محلی را نشان می دهند . (لین 1994 ) . کتز وپیج ( 1997 ) اعتقاد دارند که حتی مشاغل محلی قابلیت رشد سریع تر را دارند و توریسم روستایی هم امکانی برای تحول سریع تر سطوح فیزیکی را در روستا فراهم می کند . سطح تحول فیزیکی ، اشاعه ی اصالت و بقای شیوه زندگی سنتی وابسته به آنهایی هستند که توریست روستایی نامیده می شوند.

تعریف لانگ از روستا تغییر از پارامترهای سهل الوصول آماری به سمت پارامترهای مبهم و نامشخص اما سود محوراست . به عنوان هدف این مقاله ، عناصر اساسی تعریف لانگ به عنوان روش جدیدی برای نگرش به توسعه ی توریسم روستایی پذیرفته می شود . این موضوع پس از مرور تاریخ تحول مناطق روستایی ، روشن تر می گردد .

تحّول

توسعه روستایی درآمریکا و کانادا حکایت ازتحول بزرگ و دنباله دار می کند . نخستین مقاصد توریسم روستایی به واسطه ی خطوط آهن توسعه یافتند . شرکت های راه آهن تا حدودی در زمین های اختصاص داده شده به مسیرهای ساخته شده ایشان سرمایه گذاری کردند . لاجس دریلستون و پارک ملی بانف درکانادا به وسیله ی شرکت های راه آهن ابتدا برای خانه سازی جهت کارگران و به دنبال آن ایجاد استراحتگاه برای طبیعت دوستان نخستین ، تجهیز شدند .

دسترسی به وسیله ی خطوط آهن برای بسیاری از دیگر توسعه ها درمناطق روستایی نظیر کلبه های ماهیگیری و اردوگاه ها درآمریکای شمالی وکانادا ، حائز اهمیت بود .

بخش عمده ای از توسعه ی اولیه توریسم روستایی درآمریکا مستقیما به ایجاد راه های عمومی برای مقاصد تفریحی وابسته بود . مطابق دستور روزولت اوایل دهه 1900 ، سیستم پارک ملی درآمریکا ایجاد شد . مناطق وسیعی از برخی سرزمین های تماشایی و حیات وحش برای مقاصد حفاظت و تفریح آماده شدند . دیگر آژانس مهم مدیریت زمین فدرال یعنی سرویس جنگل ایالت متحده درهمان زمان چنین کاری کرد ( 1905 ) . با این وجود ، پس از جنگ جهانی دوم بود که توسعه ی اساسی توریسم روستایی به همکاری با کاربرد تفریحی سرزمینهای عمومی پرداخت . سیل ( 2000) تاریخ سیاستهای تفریحی در آمریکا را پس از جنگ دوم جهانی مورد ارزیابی قرار می دهد و بیان می دارد که صنعت اسکی آلیاین مدرن و دیگر فعالیت های واقع درسرزمینهای عمومی اساسا به واسطه تقاضای ایجاد شده توسط سربازان بازگشته از جنگ ایجاد شد . ویل در کلرادو ، Sugar bush   درورمونت و کوه کریستال درواشنگتن مثالهایی از مقاصد توریسم روستایی هستند که به واسطه ی همین ارزش تقاضا برای اسکی مورد توجه قرار گرفتند . صنعت قایقرانی درآبهای سفید با استفاده از قایق های لاستیکی مازاد جنگ آغاز شد . رشد این صنعت در 1943 توسط وندلیس پیش بینی شده بود . مثال های دیگری ( نظیر تور جیپ ها در مسیرهای خارج از راه ) وجود دارد اما نکته ی مشترک بین این اشکال جدید تفریحی ، مازاد تکنولوژی  و تجهیزات جدید باقی مانده از جنگ و افزایش تعداد ثروتمندانی که باز گشته بودند و تمایل آنها به مسافرت و تفریح در فضای باز و تفریحی ، می باشد . احتمالا ، بزرگ ترین جهش به سمت تویعه توریسم روستایی اندکی پس از جنگ و به همراه توسعه ی درون ایالتی شبکه بزرگراهی که به سرعت مسیرهای حمل و نقل اصلی توریست ها را تشکیل داد ، رخ  داده است . به مجرد توسعه مسیرهای دسترسی ، جوامع بر سر راه به صورت مناطق عمده ی توریستی در آمدند . نخست مثالهای این نوع از توریسم روستایی به خوبی با مدل پیشنهادی گال ( 1979 ) می باشد ، درمدل برای توسعه ی موفقیت آمیز 3 عنصر مورد نیاز است : جایی که سرویس ها و خدمات اساسی (نظیر اسکان و غذا ) یافت شود ، جاذبه ها یا دلیلی برای بازدید و خطوط ارتباطی متصل کننده مراکز خدماتی به جاذبه ها و مراکز بازاری .

تقاضا برای تفریحات صحرایی در نتیجه بازگشت سربازان ، با افزایش تحرک مشخصی و کودکان درخانه ها محرک های اولیه مسافرت های هرچه بیشتر به روستاهای آمریکا  بودند . مازاد موجود درسالهای اولیه ی پس از جنگ کافی بود ، اما افزایش سریع و منظم استفاده از مناطق تفریحی فدرال در دهه های 50 و 1940 زمین مهیا شده و تقاضا برای تفریحات صحرایی و طبیعی را نشان داد . سیاست ایالت متحده درطول این دوره دیگر موضوعات تأثیرگذار به روی بودجه ی آژانس های فدرال مدیریت کاربری زمین نظیر جنگ کره را مورد بی توجهی قرار داد .  ( اورهارت 1983 ) . با این وجود در طی این دوره بسیاری از جوامع قرار گرفته بر سر راه خدمات مورد نیاز توریست ها را مهیا کردند و از اقتصاد استخراجی ( نظیر معدن داری و جنگل داری ) به سمت اقتصاد توریستی رفتند . یقیناً می توان این بحث را مطرح نمود که یکی از کاتالیزورهای مهم توسعه توریسم  روستایی درآمریکا مهیا نمودن مناطق وسیع برای استفاده عموم به همراه به کار گیری این زمین ها درسطح وسیع به واسطه ی تقاضای ایجاد شده پس ازجنگ دوم جهانی بوده است .

در اواخر دهه 50 و 1960 بود که با تصویت مجلس ، سیاست های مربوط به زمین های  عمومی، فرصت های افزایش زمین های مازاد و مدیریت آن برای کاربری غیر صنعتی را در نظر گرفت . آخرین بخش از مصوبه ی فدرال ایالات متحده که تفکر در مورد نحوه ی به کار گیری منابع را دگرگون کرد ، قانون طبیعت بکر در 1964 بود . سیل ( 2000 ) این دوره را (68- 1958 ) را عصر طلایی تفریح و تفرج می نامد .

هیچ کسی نمی تواند اهمیت سیاست زمین فدرال را در توسعه توریسم روستایی نادیده بگیرد . کرامپتون ( 1990 ) معتقد است که بازدید سالانه از دیزنی  Disney  به عنوان نخستین پارک مصنوعی در آمریکا برابر 13 درصد از کل بازدید های سالانه درآمریکا است . پارک های ملی، فقط بخش کوچکی از زمین های ایالتی فدرال را تشکیل می دهند . بسیاری از مقاصد توریسم روستایی ، وجودشان را مدیون زمین های فدرالی که درآن قرار دارند هستند .

هنوز هم این مقاصد اولیه ایده ی خوبی نسبت به آنچه به عنوان مقصد دارای کیفیت اتفاق افتاده ندارند . درجهت حفظ  سنت بازار آزاد آمریکا ، بسیاری از جوامع سر راه به صورت آشفته و برخی با حالت ناپایدار توسعه پیدا کردند . درمورد نحوه ی توسعه ی این جوامع به وسیله روز نو و پال شیپر ( 1979 ) دریکی از نخستین کتابها درباره ی موضوع های توسعه توریسم روستایی صحبت شده است .

از دهه 1960 و به دنبال آن تا امروز ، شکل دیگری از تحول شروع به تأثیر گذاری بر جوامع روستایی آمریکا  و کانادا نموده است . بسیاری از روستاهای آمریکای شمالی تا آن زمان درسطح فعالیت های استخراجی نظیر مزرعه داری و دامداری پایین نگه داشته شده بودند . نخستین استراتژی های مهاجر پذیر ، تعهد نسبت به آزادی و ثروت کسانی که می خواهند ریسک رفتن به مناطق مرزی و مزارع دراختیار قرار داده شده توسط دولت را می پذیرند ، پیشنهاد می کند . اگر چه پاول ( 1879 ) نسبت به سکونت در مناطق خشک غربی آمریکا هشدار داد ، اما به کار گیری سیاست های زمین درشرق آمریکا که بسیار مؤثر بود باعث نشنیده گرفتن هشدار او شد . نتیجه ی آن ایجاد قانونی دامداری های بزرگ غربی درپهنه ی اراضی واگذارشده ی دولتی بود ( استگ  فر 1992 ) . برای ده ها سال ، صنایع استخراجی درچشم اندازهای روستایی آمریکا غلبه داشتند و عامل توسعه ی بسیاری از شهرک های روستایی بودند . امروزه ، بسیاری از روستاهای مهم که به واسطه ی الوار کشاورزی و معدن داری و ثروت حاصل از آنها ساخته شدند به شهرک های توریستی تبدیل می شوند با اتکای به همان ثروت پیشین ، همانطور که درمعماری کلاسیک دوره ی ویکتوریا یک احساس منحصر به فرد از مکان ایجاد می کردند .

نهایتا صنایع استخراج معادن به خاطراحساس نسبت به اهمیت قیمت تولید خام کاهش پیدا کرده و درنتیجه ی تحقیق کشاورزی تولید بالاتر محصولات و کشاورزی عمقی و الگوهای سودمند کشاورزی رواج پیدا کردند . این دو تغییر منجر به کاهش ساکنان روستاها و افزایش سطح جامعه شهری شدند . شهرک های روستایی و روستاهای آمریکا کم شدند و تقسیم درآمد بین شهر و روستا دچار شکاف زیادی شد . درطول دهه 1970 و اوایل دهه 1980 بود که توریسم به عنوان ابزاری برای توسعه ی روستاها ی آمریکا مورد جستجو و کنکاش واقع شد .

همچنین درطی دهه 1960 و اوایل دهه 1970 شکل جدیدی از توریسم روستایی به صورت تصاعدی افزایش یافت . توسعه ی خانه های فصلی ، خصوصا در نواحی دارای امکانات نظیر مناطق دریاچه های پنجگانه دراین دوره شتاب مضاعفی به خود گرفت ( راگاتز 1996 ) . جدای از این مورد ، دوره های آرام تمایل به مالکیت زمین درنواحی روستایی به آرامی در حال افزایش بود و منجر به تورم قیمت زمین در این نواحی شد . انگیزه ی توسعه ی توریسم روستایی دراین دوره به خاطر مهیا نمودن زمین توسط دولت فدرال ، ایجاد تجهیزات یا سیاست مناسب  نبود . هم چنین دراثر هجوم مشتریان جدید متفاوت  از خانه های فصلی و مالکان غایب هم نبود . تقاضا برای تجربه ی روستاها روبه فزونی داشت اما یک عامل صرف نمی تواند دیدگاه نوین اقتصادی به روستاهای آمریکا را تشریح کند . آن چه که بهتر از بقیه ی عوامل تحول رخ داده دراین دوره را شرح می دهد این است که همانند دیگر اجزای رشد اقتصادی جز توریسم ، کاهش اهمیت و رشد اقتصادی درنتیجه جبران ضعف دیگر صنایع اتفاق افتاده بود . فن دراستوپ ( 2000 ) خاطر نشان می سازد که کاهش صنعت ماهی گیری تجاری دراقیانوس اطلس توسط کانادا موجب پیدایش تعاریف جدید از جوامع توریستی دراین کشور شد .

توریسم نظیر دیگر صنایع نیست و وضعیت آن سوال برانگیز است ( اسیت 2003 ) . کانال های توزیع کننده معکوس هستند ، تولید و مصرف هم زمان اتفاق می افتد ، لیست موجودی وجود ندارد، منابع مورد نیاز انسانی شدیدا به خدمات وابسته هستند . این تفاوتها و تفاوتهای دیگر ، نشان می دهند که تغییر از اشتغالات سنتی نظیر مزرعه داری به فعالیتی که شدیدا به توریست وابسته باشد ، چندان آسان نیست .

کمک به توسعه ی توریسم روستایی آن چنان که ذکر شد ازسوی دولت فدرال نبود . وقتی هر گونه تمرکز بر روی بازاریابی خارجی ( مثل بین المللی ) انجام شود ، سیاست دولت فدرال وابسته به توریسم است . تنها قانون فدرال آمریکا که مستقیما مرتبط با توریسم است قانون ملی توریسم بود که در 1973 اداره ی ملی توریسم را تأسیس نمود . سیاست توریسم روستایی دراین قانون ذکر نشده بود . حتی زمانی که یک مطالعه درسطح ملی نیاز به سیاست توریسم روستایی را نشان داد (ادگال 1999 ) نه کنگره و نه رییس جمهور ، آن را پشنهاد نکردند . وقتی در1992 کنگره ی بنیاد ملی توریسم روستایی را تأسیس نمود ، تلاش این بنیاد برای تصویب بودجه از زمان تصویت تا زمان صدوردستور تأسیس ، ناکام ماند . هنوز هم آن طور که ذکر شد ، توریسم داخلی و محلی است که توریسم روستایی را ایجاد می کند . در غیاب یک سیایت فدرال راهنما ، کمک ها توسط ایالت ها صورت می پذیرد . یکی از مهم ترین اشکال تحول درسیاست ها ، قانون مالیات بود که به شهرداری های محلی این مجوز را می داد که استفاده کنندگان ، عمدتا مشاغل توریستی ، مالیات بگیرند . بارعمده ی این مالیات ها بر روی دوش استفاده کنندگان ازخانه های کرایه ای تجاری قرار داشت . این به اصطلاح مالیات های رختخواب و اتاق مسافر و .... دراختیار اکثر ایالت ها قرارداشت . ( لویانکونو 1991 ) .

تا این زمان انطباق عمده ی مالیات های اماکن اسکان ، مهم ترین سیاست تأثیرگذار برروی توسعه توریسم روستایی درآمریکا بوده است . درحالی که تا پیش از این تغییر ، فقط شهرهای بزرگ دارای مراکز برگزاری مراسم ، بودجه ی عمومی و در آمد محور ب

/ 0 نظر / 52 بازدید